RoháčekEzdráš9,11

Ezdráš 9:11

ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote.


Verš v kontexte

10 A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania, 11 ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote. 12 Pre­to teraz nedávaj­te svojich dcér ich synom ani neber­te ich dcér svojim synom za ženy a nehľadaj­te ich po­koja ani ich dob­rého a tak až na veky, aby ste sa zmoc­nili a jed­li dob­ré veci zeme a zanechali ju za dedičs­tvo svojim synom až na veky.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote.

Evanjelický

11 ktoré si dal pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, prorokov, keď si po­vedal: Krajina, do ktorej vchádzate, aby ste ju za­brali, je krajinou poškvr­nenou nečis­totou národov krajín, ich ohav­nosťami, ktorými ju na­pl­nili svojou nečis­totou z jed­ného kon­ca na druhý.

Ekumenický

11 ktoré si nám dal pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, prorokov, keď si po­vedal: Krajina, do ktorej idete, aby ste ju dedične zau­jali, je zem poškvr­nená nečis­totou národov tých krajín, pre ohav­nosť tých, čo ju od jed­ného kon­ca po druhý na­pl­nili svojou nečis­totou.

Bible21

11 jež jsi nám vy­dal skrze své služebníky pro­roky, kteří říka­li: ‚Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je po­sk­vrněná nečisto­tou okolních národů, kteří tu zemi na­plni­li svý­mi špi­navý­mi ohavnost­mi od jedno­ho kon­ce až po druhý.