RoháčekEzdráš9,10

Ezdráš 9:10

A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania,


Verš v kontexte

9 Lebo sme boli sluhami, a náš Bôh nás ne­opus­til v našej pod­dan­skej službe, ale na­klonil k nám milosť pred perz­skými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vy­z­dvih­li dom svoj­ho Boha a aby sme po­stavili jeho pus­tiny, a aby nám dal plot v Jud­sku a v Jeruzaleme. 10 A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania, 11 ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania,

Evanjelický

10 Ale čo po­vieme teraz, Bože náš, veď sme opus­tili Tvoje pri­kázania,

Ekumenický

10 Čo ti však, náš Bože, po tom všet­kom po­vedať? Veď sme opus­tili tvoje pri­kázania,

Bible21

10 Teď ale, Bože náš, co má­me říci po tom všem? Opusti­li jsme tvá přikázání,