RoháčekEzdráš8,28

Ezdráš 8:28

A riekol som im: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tie nádoby sú sväté, a strieb­ro a zlato je dob­rovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich ot­cov.


Verš v kontexte

27 dvad­sať zlatých po­hárov v hod­note tisíc daríkov a dve nádoby z medi výbor­ného les­ku, vzác­ne jako zlato. 28 A riekol som im: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tie nádoby sú sväté, a strieb­ro a zlato je dob­rovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich ot­cov. 29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A riekol som im: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tie nádoby sú sväté, a strieb­ro a zlato je dob­rovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich ot­cov.

Evanjelický

28 Po­tom som im po­vedal: Svätí Hos­podinovi ste a sväté sú nádoby; strieb­ro i zlato je dob­rovoľný dar pre Hos­podina, Boha vašich ot­cov.

Ekumenický

28 Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov.

Bible21

28 Ře­kl jsem jim: „Jste svatí Hos­po­di­nu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zla­to a stříbro je dob­rovolný dar Hos­po­di­nu, Bohu vašich ot­ců.