RoháčekEzdráš8,18

Ezdráš 8:18

A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich,


Verš v kontexte

17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha. 18 A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich, 19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich,

Evanjelický

18 Pre­tože dob­rotivá ruka Božia bola nad na­mi, pri­vied­li nám roz­um­ného muža zo synov Mach­lího, syna Lévího, syna Iz­raelov­ho, totiž Šereb­ju a jeho synov a bratov, osem­násť osôb,

Ekumenický

18 Keďže nad nami bola dob­rotivá ruka nášho Boha, pri­vied­li nám veľmi učeného muža zo synov Mach­liho, Léviho syna, Iz­raelov­ho syna, totiž Šéreb­ju, a jeho synov s jeho brat­mi, spolu osem­nás­tich,

Bible21

18 Náš Bůh nad ná­mi držel svou dob­ro­tivou ru­ku. Ze synů Mach­li­ho, syna Levi­ho, syna Iz­rae­lova, nám po­sla­li Še­re­biáše, vel­mi schopného muže; s jeho syny a bra­t­ry jich bylo osmnáct.