RoháčekEzdráš8,15

Ezdráš 8:15

A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho.


Verš v kontexte

14 Zo synov Big­vajových Útaj a Za­bbúd a s nimi sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. 15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho. 16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho.

Evanjelický

15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie k Ahave, a po­bud­li sme tam tri dni; po­všimol som si, že je tam ľud a kňazi, ale zo synov Lévího som tam ni­koho nenašiel.

Ekumenický

15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie do Ahavy, a po­bud­li sme tam tri dni. Keď som sa roz­hliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu.

Bible21

15 Shro­máž­dil jsem je u ahav­ského průplavu, kde jsme po tři dny tá­boři­li. Pátral jsem mezi li­dem i mezi kněží­mi po levi­tech, ale žádné jsem nenašel.