RoháčekEzdráš5,6

Ezdráš 5:6

Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi.


Verš v kontexte

5 Ale oko ich Boha bolo ob­rátené na starších zo Židov, a ne­prekazili im, do­kiaľ by vec ne­prišla pred Dária, a vtedy že dajú od­tiaľ odpoveď na pís­ma o tom. 6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi.

Evanjelický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi.

Ekumenický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi.

Bible21

6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi.