RoháčekEzdráš5,14

Ezdráš 5:14

Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i striebor­né, ktoré bol Na­buchodonozor vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vy­niesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za voj­vodu.


Verš v kontexte

13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží. 14 Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i striebor­né, ktoré bol Na­buchodonozor vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vy­niesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za voj­vodu. 15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i striebor­né, ktoré bol Na­buchodonozor vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vy­niesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za voj­vodu.

Evanjelický

14 Ba aj zlaté a striebor­né náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkad­necar vzal z jeruzalem­ského chrámu a umiest­nil v babylon­skom chráme, kráľ Kýros vzal z babylon­ského chrámu a odo­vzdal ich is­tému Šéšbac­carovi, ktorého ustanovil za mies­to­držiteľa,

Ekumenický

14 Ba ešte aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar po­bral z jeruzalemského chrámu a od­niesol do babylon­ského chrámu, kráľ Kýros vy­niesol z babylonského chrámu a odo­vzdal ich is­tému mužovi menom Šéšbac­car, ktorého vy­menoval za mies­to­držiteľa,

Bible21

14 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které kdy­si Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do svého chrá­mu v Babylo­nu, král Kýros vy­ne­sl z babylon­ského chrá­mu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správ­cem.