RoháčekEzdráš5,12

Ezdráš 5:12

Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona.


Verš v kontexte

11 A oni nám tak­to od­povedali: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame dom, ktorý bol už pred tým­to vy­stavený pred mnohými roky, a staväl ho veľký kráľ Iz­raelov i do­stavil ho. 12 Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona. 13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona.

Evanjelický

12 Lenže od­vtedy naši ot­covia popudzovali nebes­kého Boha, a Ten ich vy­dal do rúk chal­dej­skému babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi; on zboril ten­to dom a ľud za­vliekol do Babylonie.

Ekumenický

12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu.

Bible21

12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu.