RoháčekEzdráš4,22

Ezdráš 4:22

A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!


Verš v kontexte

21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz. 22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody! 23 Vtedy, keď bol prečítaný od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa pred Rechúmom a pred Šimšaim, pisárom, a p­red ich spoločník­mi, od­išli rých­le do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich silou a mocou.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!

Evanjelický

22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa.

Ekumenický

22 Varuj­te sa po­stupovať v tej veci ned­ban­livo, aby z toho ne­vz­rá­stla škoda v kráľov ne­pros­pech.

Bible21

22 Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda.