RoháčekEzdráš4,21

Ezdráš 4:21

P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz.


Verš v kontexte

20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo. 21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz. 22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz.

Evanjelický

21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz.

Ekumenický

21 Pre­to teraz vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom stavať toto mes­to, kým ne­vydám iný roz­kaz.

Bible21

21 Pro­to vy­dej­te po­kyn k za­sta­vení výstav­by měs­ta, dokud ne­roz­hodnu ji­nak.