RoháčekEzdráš4,12

Ezdráš 4:12

Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady.


Verš v kontexte

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej. 12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady. 13 P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady.

Evanjelický

12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vy­šli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to od­boj­né a zlé mes­to, do­končujú hrad­by a opravujú zá­klady.

Ekumenický

12 Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vy­brali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mes­ta spur­ného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hrad­bami a opravujú zbúranis­ká.

Bible21

12 Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy.