RoháčekEzdráš2,1

Ezdráš 2:1

A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta,


Verš v kontexte

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta, 2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Sarai­ášom, s Reelai­ášom, Mar­doche­om, Bilšanom, Mis­parom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Iz­raelov­ho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta,

Evanjelický

1 Toto sú prís­lušníci kraja, ktorí vy­šli zo zajatia vy­hnan­cov, ktorých babylon­ský kráľ Nebúkad­necar od­vliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Ekumenický

1 Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Bible21

1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku