Roháček2. Mojžišova7,2

2. Mojžišova 7:2

Exodus

Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme.


Verš v kontexte

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom. 2 Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme. 3 Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme.

Evanjelický

2 Roz­povieš mu všet­ko, čo ti pri­kážem, a tvoj brat Áron po­vie faraónovi, aby pre­pus­til Iz­rael­cov zo svojej krajiny.

Ekumenický

2 Ty mu po­vieš všet­ko, čo ti pri­kážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby pre­pus­til Iz­raelitov zo svojej krajiny.

Bible21

2 Bu­deš mlu­vit všech­no, co ti přikážu, a tvůj bra­tr Áron bude mlu­vit k fa­rao­novi, aby pro­pustil syny Iz­rae­le ze své země.