Roháček2. Mojžišova7,1

2. Mojžišova 7:1

Exodus

A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.


Verš v kontexte

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom. 2 Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme. 3 Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom za­stupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:

Bible21

1 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Po­hleď, způso­bil jsem, že bu­deš pro fa­rao­na jako Bůh a tvůj bra­tr Áron bude tvým pro­rokem.