Roháček2. Mojžišova6,25

2. Mojžišova 6:25

Exodus

A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí.


Verš v kontexte

24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov. 25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí. 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hos­podin: Vy­veďte synov Iz­raelových z Egypt­skej zeme s ich voj­skami.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí.

Evanjelický

25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jed­nu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pín­chása. To sú hlavy rodov Lévíj­cov podľa svojich čeľadí.

Ekumenický

25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov.

Bible21

25 Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách.