Roháček2. Mojžišova16,36

2. Mojžišova 16:36

Exodus

A omer je desatinou efy.


Verš v kontexte

34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná. 35 A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme. 36 A omer je desatinou efy.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

36 A omer je desatinou efy.

Evanjelický

36 Ómer je desatina éfy.

Ekumenický

36 Ómer je desatina éfy.

Bible21

36 (Omer je deseti­na efy.)