Roháček2. Mojžišova16,33

2. Mojžišova 16:33

Exodus

A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia.


Verš v kontexte

32 A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme. 33 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia. 34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

33 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia.

Evanjelický

33 Po­tom Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jeden krčah a daj doň pl­ný ómer man­ny a polož ho pred Hos­podina, aby sa za­choval pre po­kolenia.

Ekumenický

33 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi džbán, na­syp doň pl­ný ómer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby sa za­chovala pre vaše po­kolenia.

Bible21

33 Áro­novi pak Mo­jžíš ře­kl: „Vez­mi džbán, na­plň jej ome­rem many a po­stav jej před Hos­po­di­na, ať je to uchováno pro všech­na vaše pokolení.“