Roháček2. Mojžišova15,26

2. Mojžišova 15:26

Exodus

A riekol: Ak budeš na­ozaj po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho pri­kázaniam a budeš os­tríhať všet­ky jeho ustanovenia, ni­ktorej z ne­mocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hos­podin som len, ktorý ťa uzdravuje.


Verš v kontexte

25 A Mojžiš kričal k Hos­podinovi; a Hos­podin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala slad­kou. Tam mu vy­dal ustanovenie a súd a tam ho zkúsil. 26 A riekol: Ak budeš na­ozaj po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho pri­kázaniam a budeš os­tríhať všet­ky jeho ustanovenia, ni­ktorej z ne­mocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hos­podin som len, ktorý ťa uzdravuje. 27 Po­tom prišli do Élima. Tam bolo dvanásť p­ramen­ných studní vody a sedem­desiat paliem. A tam sa roz­ložili táborom nad vodami.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

26 A riekol: Ak budeš na­ozaj po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho pri­kázaniam a budeš os­tríhať všet­ky jeho ustanovenia, ni­ktorej z ne­mocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hos­podin som len, ktorý ťa uzdravuje.

Evanjelický

26 Riekol: Ak skutočne budeš po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť, čo je správ­ne v Jeho očiach, ak po­slúch­neš Jeho pri­kázania a budeš za­chovávať všet­ky Jeho ustanovenia, nijaké choroby, ktoré som do­pus­til na Egypt, nedopus­tím na teba, lebo ja, Hos­podin, som tvoj lekár.

Ekumenický

26 Po­vedal: Ak budeš na­ozaj po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správ­ne, ak po­slúch­neš jeho príkazy a za­chováš všet­ky jeho ustanovenia, nedopus­tím na teba nijakú chorobu, akú som do­pus­til na Egypťanov, lebo ja, Hos­podin, som tvoj lekár.

Bible21

26 Ře­kl: „Bu­deš-li oprav­du po­s­lou­chat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, či­nit, co on po­važuje za správné, ří­dit se jeho přikázání­mi a za­chovávat všech­na jeho us­tano­vení, pak na tebe ne­do­pustím žádnou ne­moc, kte­rou jsem do­pustil na Egypt – ne­boť já jsem Hos­po­din, tvůj lékař.“