Roháček2. Mojžišova1,11

2. Mojžišova 1:11

Exodus

Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses.


Verš v kontexte

10 Nože buďme opatr­ní voči ne­mu, aby sa p­ríliš nerozmnožil, a stalo by sa, keby po­vs­tala voj­na proti nám, že by sa aj on pri­dal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval by proti nám a vy­šiel by hore zo zeme. 11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses. 12 Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Iz­raelových.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses.

Evanjelický

11 Tak ustanovili nad ním do­zor­cov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami; staval pre faraóna skladišt­né mes­tá Pitóm a Raam­ses.

Ekumenický

11 Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés.

Bible21

11 Us­tanovi­li tedy nad nimi do­zorce, aby je utis­kova­li ro­bo­tou, a iz­rael­ský lid pro fa­rao­na vy­stavěl záso­bovací měs­ta Pi­tom a Ra­meses.