RoháčekEster8

Ester

Povýšenie Mardochea.1 Toho dňa dal kráľ Ahas­ver kráľov­nej Es­teri dom Hámana, protiv­níka Židov, a Mar­doche­us prišiel pred kráľa, lebo mu oznámila Es­ter, čím jej je. 2 A kráľ str­hol svoj prs­teň, ktorý bol vzal od Hámana, a dal ho Mar­doche­ovi. A Es­ter ustanovila Mar­dochea nad domom Hámanovým. Ester prosí o zrušenie rozkazu Hámanovho.3 Po­tom zase hovorila Es­ter pred kráľom pad­núc pred jeho nohy a plačúc po­kor­ne ho prosila, žeby od­vrátil zlo Hámana Agags­kého a jeho úmysel, ktorý umys­lel proti Židom. 4 A kráľ vy­strel zlatú ber­lu proti Es­teri. Vtedy vstala Es­ter a po­stavila sa pred kráľom 5 a riek­la: Jest­li sa vidí kráľovi za dob­ré, a jest­li som našla milosť pred jeho tvárou, a jest­li je to slušná vec a prípust­ná pred kráľom, a jest­li som ja príjem­ná v jeho očiach, nech sa na­píše, aby boly od­volané lis­ty, úmysel Hámana, syna Ham­medatov­ho, Agags­kého, ktoré na­písal, aby vy­hubili Židov, ktorí sú k­dekoľvek vo všet­kých krajinách kráľových. 6 Lebo jako by som sa moh­la dívať na zlé, ktoré by prišlo na môj národ, a jako by som sa moh­la dívať na záhubu svoj­ho rodu?! 7 A kráľ Ahas­ver po­vedal kráľov­nej Es­teri a Židovi Mar­doche­ovi: Hľa, dom Hámanov som dal Es­teri, a jeho obesili na šibenici, pre­tože vy­strel svoju ruku na Židov. 8 A vy tedy na­píšte Židom, ako sa vám vidí za dob­ré, v mene kráľovom a za­pečaťte prs­teňom kráľovým; lebo pís­mo, ktoré je na­písané v mene kráľovom a je za­pečatené prs­teňom kráľovým, ne­môže byť od­volané. Zrušujúci rozkaz napísaný a rozposlaný.9 A tak boli svolaní pisári kráľovi toho času, tretieho mesiaca, k­torý to mesiac je mesiac sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho is­tého mesiaca. A na­písalo sa všet­ko tak, ako to rozkázal Mar­doche­us, Židom a vladárom a voj­vodom a kniežatám krajín, ktoré sa rozp­res­tieraly od In­die až po Et­hi­opiu, sto dvad­sať sedem krajín, každej krajine jej vlast­ným pís­mom a každému národu jeho vlast­ným jazykom i Židom ich vlast­ným pís­mom a ich vlast­ným jazykom. 10 A tedy napísal v mene kráľa Ahas­vera a za­pečatil prs­teňom kráľovým a po­slal lis­ty po behúňoch na koňoch, ktorí jaz­dili na rých­lych koňoch vladár­skych a výbor­ných, 11 že kráľ dal p­rávo Židom, ktorí sú v ktorom­koľvek mes­te, aby sa shromaždili a po­stavili sa do boja za svoj život, aby plienili, vraždili a za­hubili každé voj­sko národa alebo krajinu, tých, ktorí by útočili na nich, deti i ženy, a ich ulúpený majetok aby po­brali za korisť, 12 jed­ného dňa vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera, trinás­teho dňa dvanásteho mesiaca, k­torý to mesiac je mesiac adar. 13 Od­pis toho pís­ma, aby bol vy­daný taký zákon vo všet­kých jed­not­livých krajinách, pos­laný bol ot­vorený všet­kým národom a aby boli Židia hotoví na ten deň, aby sa po­mstili na svojich ne­priateľoch. 14 A tedy behúni, ktorí jaz­dili na rých­lych koňoch vladár­skych, vy­šli súrení súc a hnaní slovom kráľovým, aby sa ponáhľali. A zákon bol vy­daný na hrade Súsane. Radosť u Židov.15 A Mar­doche­us vy­šiel zp­red kráľa v kráľov­skom rúchu, v hy­acin­tovomod­rom a bielom, v zlatej korune veľkej a v kmen­tovom a šar­látovom plášti. A mes­to Súsan plesalo a radovalo sa. 16 A Židom na­stalo svet­lo a radosť, roz­koš a česť. 17 A vo všet­kých krajinách a vo všet­kých mes­tách, na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tinu a dob­rý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pri­stupovali čo do nábožen­stva k Židom, lebo padol na nich strach Židov.

RoháčekEster8