RoháčekEster6

Ester

Zvelebenie Mardochea. Zármutok Hámanov.1 V tú noc utekal spánok od kráľa, takže ne­mohol zaspať, a pre­to roz­kázal doniesť knihu pamätí, letopisy, ktoré boly potom čítané pred kráľom. 2 A našlo sa tam napísané, že Mar­doche­us bol oznámil o Big­tánovi a Térešovi, o dvoch komor­níkoch kráľových zpomedzi strážcov prahu, že hľadali p­ríležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahas­vera. 3 Vtedy po­vedal kráľ: Aká česť a hod­nosť sa do­stala za to Mar­doche­ovi? A mláden­ci kráľovi, jeho služob­níci, riek­li: Nedos­tal nijakej od­meny. 4 A kráľ po­vedal: Kto je to na dvore? A to bol prišiel Háman, do von­kajšieho dvora domu kráľov­ho po­vedať kráľovi, aby obesili Mar­dochea na šibenici, ktorú mu pri­pravil. 5 A mláden­ci kráľovi mu riek­li: Hľa, Háman stojí na dvore. A kráľ po­vedal: Nech voj­de! 6 A keď vošiel Háman, riekol mu kráľ: Čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť? A Háman si povedal vo svojom srd­ci: Komu inému by chcel kráľ pre­ukázať česť krome mne? 7 A tak po­vedal Háman kráľovi: Čo do muža, ktorého chce kráľ ctiť: 8 Nech donesú kráľov­ské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú koňa, na ktorom jaz­dí kráľ, a na ktorého hlavu sa dáva kráľov­ská koruna, 9 a nech dajú rúcho i koňa do ruky nie­ktorého z najp­red­nejších kniežat kráľových a ob­lečú muža, ktorého chce kráľ ctiť, a nech ho vodia ne­súceho sa na koni po ulici mes­ta a volajú pred ním: Tak nech sa učiní mužovi, ktorého chce kráľ ctiť! 10 Vtedy riekol kráľ Hámanovi: Ponáhľaj sa, vez­mi rúcho a koňa, ako si hovoril, a učiň tak Židovi Mar­doche­ovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Ne­vynechaj ničoho zo všet­kého toho, čo si hovoril. 11 A tak vzal Háman rúcho a koňa a ob­liekol Mar­dochea a vodil ho ne­súceho sa na koni po ulici mes­ta a volal pred ním: Tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť! 12 Po­tom sa na­vrátil Mar­doche­us ku bráne kráľovej, a Háman sa ponáhľal do svoj­ho domu smut­ný a so za­krytou hlavou. 13 A Háman rozp­rával Zéreši, svojej žene, a všet­kým svojim priateľom všet­ko, čo sa mu pri­hodilo. A jeho mudr­ci mu riek­li i Zéreš, jeho žena: Ak je Mar­doche­us zo semena Židov, pred ktorým si začal padať, nez­doláš ničoho proti ne­mu, ale is­tot­ne pad­neš pred ním. 14 A kým ešte hovorili s ním, prišli komor­níci kráľovi ponáhľajúc sa, aby čím skôr do­vied­li Hámana na hos­tinu, ktorú pri­pravila Es­ter.

RoháčekEster6