RoháčekEster5

Ester

Ester pozve kráľa a Hámana na hostinu.1 A stalo sa tretieho dňa, že sa ob­liek­la Es­ter do kráľov­ského rúcha a po­stavila sa do vnútor­ného dvora domu kráľov­ho, oproti domu kráľov­mu. A kráľ sedel na tróne svoj­ho kráľov­stva v dome kráľov­stva na­proti dveriam domu. 2 A stalo sa, keď uvidel kráľ kráľov­nú Es­ter, že stojí vo dvore, že našla milosť v jeho očiach, a kráľ vy­strel zlatú ber­lu, ktorá bola v jeho ruke, oproti Es­teri. Vtedy pri­stúpila Es­ter a dot­kla sa kon­ca ber­ly. 3 A kráľ jej po­vedal: Čo chceš, kráľov­ná Es­ter? A jaká je tvoja pros­ba? A čo by si žiadala až do polo­vice kráľov­stva, bude ti dané. 4 A Es­ter po­vedala: Jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech prij­de kráľ s Hámanom dnes na hos­tinu, ktorú som mu pri­pravila. 5 Na to po­vedal kráľ: Zavolaj­te rýchle Hámana, aby vy­pl­nil žiadosť Es­teri. A tak prišiel kráľ i Háman na hos­tinu, ktorú pri­pravila Es­ter. 6 Po­tom riekol kráľ Es­teri, na hos­tine, na ktorej sa pilo víno: Jaká je tvoja žiadosť? A bude ti daná. A jaká je tvoja pros­ba? A čo by bolo až do polo­vice kráľov­stva, učiní sa. 7 Na to od­povedala Es­ter a riek­la: Moja žiadosť a moja pros­ba je toto: 8 Jest­li som našla milosť v očiach kráľa, a jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré dať moju žiadosť a vy­pl­niť moju pros­bu, nech prij­de kráľ i Háman na hos­tinu, ktorú im ešte pripravím, a potom zajtra učiním podľa slova kráľov­ho. Háman v zlosti dá postaviť Mardocheovi šibenicu.9 A tak vy­šiel Háman toho dňa veselý a dob­rej vôle. Ale, keď videl Háman Mar­dochea v bráne kráľovej, že ani ne­povs­tal ani sa neh­nul pred ním, na­pl­nený bol Háman proti Mar­doche­ovi veľkým hnevom. 10 Ale sa zdržal Háman a vošiel do svoj­ho domu. A pošlúc po­volal svojich priateľov a Zéreš, svoju ženu. 11 A Háman im rozp­rával o sláve svoj­ho bohat­stva a o množstve svojich synov a o všet­kom tom, ako ho zveličil kráľ, i to, že ho po­výšil nad všet­ky kniežatá a nad všet­kých služobníkov kráľových. 12 A k tomu doložiac povedal Háman: Ba ani ne­poz­vala kráľov­ná Es­ter s kráľom na hos­tinu, ktorú pri­pravila, ni­koho krome mňa, a ešte i na zaj­tra som po­zvaný k nej s kráľom. 13 Ale to všet­ko ma ne­us­pokojuje, do­kiaľkoľvek vidím toho Žida Mar­dochea sedieť v bráne kráľovej. 14 Na to mu riek­la Zéreš, jeho žena, a všet­ci jeho priatelia: Nech spravia šibenicu, vy­sokú päťdesiat lakťov, a ráno po­vedz kráľovi, aby na nej obesili Mar­dochea, a potom vojdi s kráľom na hos­tinu veselý. A tá vec sa ľúbila Hámanovi, a dal spraviť šibenicu.

RoháčekEster5