RoháčekEster1,22

Ester 1:22

A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

20 A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho. 21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho. 22 A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.

Evanjelický

22 po­slal lis­tiny do všet­kých kráľov­ských provin­cií - do každej provin­cie jej pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči - aby každý muž bol vlád­com vo svojom dome a aby hovoril jazykom svoj­ho ľudu.

Ekumenický

22 Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.

Bible21

22 a ro­ze­s­lal lis­ty do všech říšských pro­vin­cií. Do každé jedné pro­vin­cie vzkázal je­jich vlastním pís­mem, každé­mu náro­du je­jich jazykem: „Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“

RoháčekEster1,22