RoháčekEster1,15

Ester 1:15

Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch?


Verš v kontexte

14 a najb­ližší k nemu bol Karšena, Šetár, Ad­mata, Taršíš, Meres, Mar­sena a Memúchan, sedem kniežat, perz­ských a méd­skych, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mies­te v kráľov­stve): 15 Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch? 16 Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch?

Evanjelický

15 Čo sa má vy­konať s kráľov­nou Vaští podľa zákona za to, že ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra, doručený eunuch­mi?

Ekumenický

15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi?

Bible21

15 „Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“

RoháčekEster1,15