RoháčekEster1,13

Ester 1:13

A kráľ po­vedal mudr­com, znajúcim časy (lebo tak sa riešila vec kráľova, pred všet­kými znalými zákona a práva;


Verš v kontexte

12 Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň. 13 A kráľ po­vedal mudr­com, znajúcim časy (lebo tak sa riešila vec kráľova, pred všet­kými znalými zákona a práva; 14 a najb­ližší k nemu bol Karšena, Šetár, Ad­mata, Taršíš, Meres, Mar­sena a Memúchan, sedem kniežat, perz­ských a méd­skych, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mies­te v kráľov­stve):

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A kráľ po­vedal mudr­com, znajúcim časy (lebo tak sa riešila vec kráľova, pred všet­kými znalými zákona a práva;

Evanjelický

13 Po­vedal mudr­com, ktorí sa vy­znali v po­meroch, lebo obyčaj­ne tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákona.

Ekumenický

13 Kráľ sa spýtal mudr­cov, ktorí sa vy­znali v pomeroch, lebo tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákonov a pred­pisov;

Bible21

13 Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů;

RoháčekEster1,13