RoháčekEster1,12

Ester 1:12

Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň.


Verš v kontexte

11 aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia. 12 Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň. 13 A kráľ po­vedal mudr­com, znajúcim časy (lebo tak sa riešila vec kráľova, pred všet­kými znalými zákona a práva;

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň.

Evanjelický

12 Ale kráľov­ná Vaští sa zdráhala prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a jeho zlosť v ňom vzplanula.

Ekumenický

12 Kráľov­ná Vaští však od­miet­la prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a vzplanula v ňom zlosť.

Bible21

12 Když jí ale eu­nu­chové vy­ří­di­li králov­ský roz­kaz, králov­na Vaš­ti při­jít odmítla. Král se roz­lí­til, že hněvem jen hořel.

RoháčekEster1,12