RoháčekEster1,11

Ester 1:11

aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia.


Verš v kontexte

10 Potom siedmeho dňa, keď sa bolo roz­veselilo srd­ce kráľovo vínom, roz­kázal Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bonovi, Big­tovi a Abag­tovi, Zetarovi a Kar­kasovi, sied­mim komor­níkom, ktorí slúžili pred kráľom Ahas­verom, 11 aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia. 12 Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia.

Evanjelický

11 nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad.

Ekumenický

11 aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na.

Bible21

11 naří­dil, ať před něj přivedou královnu Vaš­ti v králov­ské ko­runě, aby lidu i vel­možům před­ve­dl její krásu. A že to byla kra­savice!

RoháčekEster1,11