RoháčekEfezským6,13

Efezským 6:13

Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť.


Verš v kontexte

12 Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach. 13 Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť. 14 Tedy stoj­te majúc svoje bed­rá opásané prav­dou a súc ob­lečení v pan­cier spraved­livos­ti

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť.

Evanjelický

13 Pre­to vez­mite na seba celú výzb­roj Božiu, aby ste moh­li odolať v zlý deň, všet­ko pre­konať a ob­stáť.

Ekumenický

13 Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť.

Bible21

13 Vez­mě­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te ve zlý den moh­li odo­lat, všech­no splnit a zůstat stát.