RoháčekEfezským6,12

Efezským 6:12

Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach.


Verš v kontexte

11 Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej. 12 Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach. 13 Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach.

Evanjelický

12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám a moc­nos­tiam, proti pánom sveta tej­to tem­nos­ti, proti zlým duchom v nebesiach.

Ekumenický

12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám, moc­nos­tiam, vlád­com toh­to tem­ného sveta a nadzem­ským duchom zla.

Bible21

12 Náš zápas to­tiž není pro­ti krvi a tělu, ale pro­ti vládám, mo­cnos­tem a světovlád­cům přítomné temno­ty, pro­ti du­chovním si­lám zla v ne­bes­kých sférách.