RoháčekEfezským6,11

Efezským 6:11

Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej.


Verš v kontexte

10 Os­tat­ne, moji bratia, moc­nej­te v Pánovi a v sile jeho vlády. 11 Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej. 12 Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej.

Evanjelický

11 Ob­lečte sa do celej výzb­roje Božej, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.

Ekumenický

11 Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.

Bible21

11 Ob­leč­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te se moh­li po­stavit ďáblovým úkladům.