RoháčekEfezským4,16

Efezským 4:16

z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke.


Verš v kontexte

15 ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus, 16 z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke. 17 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj os­tat­ní po­hania chodia, v már­nos­ti svojej mys­le,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke.

Evanjelický

16 On spája a zväzuje celé telo všet­kými spojivami spoločnej služby a dáva každej čas­ti pôsobiť pri­merane, aby telo rást­lo a budovalo sa v lás­ke.

Ekumenický

16 z neho ras­tie celé telo, pev­ne spojené vzájom­ne sa pod­porujúcimi kĺb­mi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej čas­ti.

Bible21

16 Z něj ce­lé tělo, spo­jené a svázané po­mo­cí všech tkání, ros­te a bu­duje se v lás­ce, když každá jednot­livá část plní úkol, který jí náleží.