RoháčekEfezským4,11

Efezským 4:11

A on dal jed­ných za apoštolov, jed­ných za prorokov, jed­ných za evan­jelis­tov, jed­ných za pas­tierov a za učiteľov


Verš v kontexte

10 Ten, ktorý to sos­túpil, je ten is­tý, ktorý aj vy­stúpil nad všet­ky nebesia, aby na­pl­nil všet­ko. 11 A on dal jed­ných za apoštolov, jed­ných za prorokov, jed­ných za evan­jelis­tov, jed­ných za pas­tierov a za učiteľov 12 na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kris­tov­ho,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A on dal jed­ných za apoštolov, jed­ných za prorokov, jed­ných za evan­jelis­tov, jed­ných za pas­tierov a za učiteľov

Evanjelický

11 A On ustanovil jed­ných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evan­jelis­tov a iných za pas­tierov a učiteľov,

Ekumenický

11 A on ustanovil jed­ných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evan­jelia, iných ustanovil za pas­tierov a učiteľov,

Bible21

11 To on roz­dal své dary – apošto­ly, pro­roky, evange­lis­ty, pastýře a uči­te­le –