RoháčekEfezským3,8

Efezským 3:8

Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo


Verš v kontexte

7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. 8 Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo 9 a osvietiť všet­kých, čo a jaká je to správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko skr­ze Ježiša Kris­ta,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo

Evanjelický

8 Mne, naj­menšiemu zo všet­kých svätých , do­stalo sa milos­ti, aby som evan­jelium o ne­pochopiteľnom bohat­stve Kris­tovom zves­toval po­hanom

Ekumenický

8 Ja, naj­menší zo všet­kých svätých som do­stal tú milosť, aby som po­hanom ohlasoval ne­vys­pytateľné Kris­tovo bohat­stvo

Bible21

8 Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství