RoháčekEfezským3,6

Efezským 3:6

že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium,


Verš v kontexte

5 ktoré za iných po­kolení nebolo oznámené ľud­ským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium, 7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium,

Evanjelický

6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi;

Ekumenický

6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši.