RoháčekEfezským3,17

Efezským 3:17

aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach,


Verš v kontexte

16 žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi, 17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, 18 aby ste za­korenený v lás­ke, a pev­ne založení, do­konale vládali po­chopiť so všet­kými svätými, jaká je to šír­ka a dĺžka, hĺb­ka a výška,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach,

Evanjelický

17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke,

Ekumenický

17 a aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, aby ste tak za­korenení a upev­není v láske

Bible21

17 Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce,