RoháčekEfezským3

Efezským

Pavel nástrojom odkryť neslýchané tajomstvo: i pohania spoludedičmi spasenia. Bohatstvo Kristovo a múdrosť Božia.1 Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša za vás po­hanov, 2 akže ste počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, 3 že mi v zjavení oznámil tajom­stvo (jako som prv písal na­krát­ko, 4 z čoho môžete čítajúc porozumieť môj­mu roz­umeniu sa v tajom­stve Kris­tovom), 5 ktoré za iných po­kolení nebolo oznámené ľud­ským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium, 7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. 8 Mne naj­menšiemu od všet­kých svätých je daná tá milosť zves­tovať po­hanom ne­vys­ti­hnuteľné bohat­stvo Kris­tovo 9 a osvietiť všet­kých, čo a jaká je to správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko skr­ze Ježiša Kris­ta, 10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia 11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi, 12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru. 13 Pre­to prosím, žeby ste ne­us­távali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou. Modlitba Pavlova za veriacich.14 Pre tú príčinu sk­láňam svoje kolená pred Ot­com nášho Pána Ježiša Kris­ta, 15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16 žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi, 17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, 18 aby ste za­korenený v lás­ke, a pev­ne založení, do­konale vládali po­chopiť so všet­kými svätými, jaká je to šír­ka a dĺžka, hĺb­ka a výška, 19 a po­znať lás­ku Kris­tovu, ktorá pre­vyšuje roz­um, aby ste boli na­pl­není vo všet­ku pl­nosť Božiu. 20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21 tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.

RoháčekEfezským3