RoháčekEfezským2

Efezským

Driev mŕtvy v hriechu, pod panstvom satana, teraz spasení milosťou v Kristovi.1 Aj vás, ktorí ste boli mŕt­vi vo svojich pre­vineniach a vo svojich hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí po­vet­ria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch ne­pos­lušnos­ti, 3 medzi ktorými sme kedysi aj my všet­ci ob­covali v žiados­tiach svoj­ho tela robiac to, čo sa za­chcievalo telu a mys­liam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj os­tat­ní. 4 Ale Bôh súc bohatý v milo­sr­den­stve pre mnohú svoju lás­ku, ktorou nás za­miloval, 5 aj keď sme boli mŕt­vi v pre­vineniach, spolu nás oživil s Kris­tom - milosťou ste spasení - 6 a spolu vzkriesil a spolu po­sadil v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tu Ježišovi, 7 aby v na­sledujúcich vekoch ukázal ne­smier­ne bohat­stvo svojej milos­ti dob­rotou na nás v Kris­tu Ježišovi. 8 Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skut­kov, aby sa nie­kto nech­válil. 10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kris­tu Ježišovi na­to, aby sme konali dob­ré skut­ky, ktoré Bôh vo­pred pri­hotovil, aby sme v nich chodili. Driev pohania, bez Boha na svete, teraz skrze kríž Kristov smierení a rovnoprávni s Izraelom.11 Pre­to pamätaj­te, že kedysi vy, po­hania v tele, ktorých tak zvaná ob­riez­ka na tele, učinená rukou, zo­vie ne­ob­riez­kou, 12 že ste v tom čase boli bez Kris­ta, od­cudzení občian­stvu Iz­raelov­mu a cudzí sm­luvám za­sľúbenia, ne­majúci nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz v Kris­tu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blíz­kymi v krvi Kris­tovej. 14 Lebo on je náš po­koj, ktorý učinil oboje jed­no a zboril aj prieh­rad­ný múr 15 zrušiac vo svojom tele ne­priateľs­tvo, zákon pri­kázaní, záležajúci v rôz­nych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jed­ného nového človeka činiac po­koj 16 a aby smieril obojich v jed­nom tele Bohu skr­ze kríž za­bijúc na ňom ne­priateľs­tvo 17 a prišiel a zves­toval po­koj vám ďalekým a po­koj blíz­kym, 18 lebo skr­ze neho máme prí­stup oboji v jed­nom Duchu k Ot­covi. 19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží, 20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus, 21 v ktorom každé stavänie prís­toj­ne do­ved­na pojené ras­tie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.

RoháčekEfezským2