RoháčekEfezským1,14

Efezským 1:14

ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy.


Verš v kontexte

13 v ktorom aj vy počujúc slovo prav­dy, evan­jelium svoj­ho spasenia, v ktorom aj, uveriac, za­pečatení ste Svätým Duchom za­sľúbenia, 14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy. 15 Pre­to i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o lás­ke na­proti všet­kým svätým,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy.

Evanjelický

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy.

Ekumenický

14 ktorý je zárukou nášho dedičs­tva na vy­kúpenie tých, ktorých si zís­kal, na chválu jeho slávy.

Bible21

14 Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu!