Roháček5. Mojžišova8,16

5. Mojžišova 8:16

Deuteronomium

ktorý ťa kŕmil na púšti man­nou, ktorej ne­znali tvoji ot­covia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti po­tom dob­re činil,


Verš v kontexte

15 ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škor­pi­oni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vy­viedol vodu z pre­tvr­dej skaly, 16 ktorý ťa kŕmil na púšti man­nou, ktorej ne­znali tvoji ot­covia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti po­tom dob­re činil, 17 lebo by si po­vedal vo svojom srd­ci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohat­stva.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 ktorý ťa kŕmil na púšti man­nou, ktorej ne­znali tvoji ot­covia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti po­tom dob­re činil,

Evanjelický

16 On ťa kŕmil man­nou na púšti, ktorú ne­poz­nali tvoji ot­covia, aby ťa po­koril a vy­skúšal a aby ti na­koniec dob­re urobil.

Ekumenický

16 na púšti ťa kŕmil man­nou, ktorú ne­poz­nali tvoji ot­covia, aby ťa po­koril a vy­skúšal, aby ti na­koniec pre­ukázal dob­ro­denie.

Bible21

16 To on tě na pouš­ti kr­mil manou, kte­rou tví ot­cové ne­zna­li, aby tě pokořil a vy­zkoušel, aby se ti v bu­dou­cnu ve­dlo šťastně.