Roháček5. Mojžišova8,11

5. Mojžišova 8:11

Deuteronomium

Vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svoj­ho Boha, takže by si ne­os­tríhal jeho pri­kázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja pri­kazujem dnes!


Verš v kontexte

10 A keď budeš jesť a na­sýtiš sa, budeš dob­rorečiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na tej k­rás­nej zemi dob­rej, ktorú ti dal. 11 Vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svoj­ho Boha, takže by si ne­os­tríhal jeho pri­kázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja pri­kazujem dnes! 12 Aby snáď, keď budeš jesť a na­sýtiš sa a vy­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svoj­ho Boha, takže by si ne­os­tríhal jeho pri­kázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja pri­kazujem dnes!

Evanjelický

11 Dbaj, aby si nezabudol na Hos­podina, svoj­ho Boha, a tak nezaned­bával Jeho príkazy, práv­ne pred­pisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam.

Ekumenický

11 Dávaj si po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si nezaned­bával jeho príkazy, práv­ne pred­pisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem.

Bible21

11 Měj se však na po­zo­ru, abys ne­za­po­mněl na Hos­po­di­na a ne­přestal za­chovávat jeho přikázání, pravi­dla a us­tano­vení, která ti dnes udílím.