Roháček5. Mojžišova7,26

5. Mojžišova 7:26

Deuteronomium

A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.


Verš v kontexte

24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš. 25 Rytiny ich bohov popálite ohňom: ne­požiadaš strieb­ra ani zlata, k­toré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezap­lietol do toho jako do osíd­la, lebo je to ohav­nosťou Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 26 A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.

Evanjelický

26 Ne­vnášaj ohav­nosť do svoj­ho domu, aby si ne­prepadol hubiacej kliat­be ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to pod­robené hubiacej kliat­be.

Ekumenický

26 Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.

Bible21

26 Ne­smíš si tu ohavnost přinést do­mů, ji­nak pro­padneš klat­bě jako ona. Bu­deš se jí ští­tit a pokládat ji za hnu­snou ohavnost, ne­boť pro­padla klat­bě.