Roháček5. Mojžišova7,25

5. Mojžišova 7:25

Deuteronomium

Rytiny ich bohov popálite ohňom: ne­požiadaš strieb­ra ani zlata, k­toré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezap­lietol do toho jako do osíd­la, lebo je to ohav­nosťou Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu.


Verš v kontexte

24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš. 25 Rytiny ich bohov popálite ohňom: ne­požiadaš strieb­ra ani zlata, k­toré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezap­lietol do toho jako do osíd­la, lebo je to ohav­nosťou Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 26 A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 Rytiny ich bohov popálite ohňom: ne­požiadaš strieb­ra ani zlata, k­toré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezap­lietol do toho jako do osíd­la, lebo je to ohav­nosťou Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu.

Evanjelický

25 Ich vy­rezávané mod­ly spáľ ohňom. Ne­požiadaj ani zlato ani strieb­ro, ktoré je na nich, ani si ho neber, aby ti nebolo pas­cou, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

Ekumenický

25 Vy­rezávané sošky ich božs­tiev spáľte. Nezatúžiš po strieb­re ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to ne­stalo osíd­lom, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

Bible21

25 So­chy je­jich bo­hů spal. Ne­smíš za­toužit po stříb­ru ani zla­tu, které je na nich. Ne­ber si je, abys ne­u­pa­dl do léčky. Pro Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, je to ohavnost!