Roháček5. Mojžišova4,30

5. Mojžišova 4:30

Deuteronomium

keď ti raz bude úz­ko, a keď prij­dú na teba všet­ky tieto veci, v po­sled­ných dňoch, a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas.


Verš v kontexte

29 Ale ak budete od­tiaľ hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, naj­deš, keď ho budeš hľadať celým svojím srd­com a celou svojou dušou, 30 keď ti raz bude úz­ko, a keď prij­dú na teba všet­ky tieto veci, v po­sled­ných dňoch, a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas. 31 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je silný Bôh ľútos­tivý; ne­opus­tí ťa ani ťa nez­kazí ani nezabud­ne na sm­luvu tvojich ot­cov, ktorú im pri­sahal.

späť na 5. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 keď ti raz bude úz­ko, a keď prij­dú na teba všet­ky tieto veci, v po­sled­ných dňoch, a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas.

Evanjelický

30 keď budeš v biede a v po­sled­ných dňoch ťa pos­tih­nú tieto veci, na­vrátiš sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš Jeho hlas.

Ekumenický

30 Keď budeš v súžení a ne­skôr ťa to všet­ko pos­tih­ne, vrátiš sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš jeho hlas.

Bible21

30 Toto vše tě ve tvém trápení po­stih­ne, avšak na­ko­nec se vrátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a bu­deš jej po­s­lou­chat.