Roháček5. Mojžišova4,1

5. Mojžišova 4:1

Deuteronomium

A teraz, Iz­raelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby ste žili a vošli a dedične zau­jali zem, ktorú vám dáva Hos­podin, Bôh vašich ot­cov.


Verš v kontexte

1 A teraz, Iz­raelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby ste žili a vošli a dedične zau­jali zem, ktorú vám dáva Hos­podin, Bôh vašich ot­cov. 2 Ne­pridáte k slovu, ktoré vám ja pri­kazujem, ani ne­uj­mete ničoho z neho, os­tríhajúc pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám ja pri­kazujem. 3 Vaše vlast­né oči videly to, čo učinil Hos­podin pre Bál-pe­ora, že každého človeka, ktorý išiel za Bál-pe­orom, za­hladil Hos­podin, tvoj Bôh, z tvoj­ho stredu.

späť na 5. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A teraz, Iz­raelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby ste žili a vošli a dedične zau­jali zem, ktorú vám dáva Hos­podin, Bôh vašich ot­cov.

Evanjelický

1 A teraz, Iz­rael, počúvaj ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vás učím pl­niť, aby ste os­tali nažive a aby ste tam vstúpili a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, Boh vašich ot­cov.

Ekumenický

1 Teraz, Iz­rael, počúvaj ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vás učím za­chovávať, aby ste žili a moh­li ste voj­sť a ob­sadiť krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, Boh vašich ot­cov.

Bible21

1 Nyní te­dy, Iz­rae­li, slyš pravi­dla a záko­ny, které vás učím do­držovat, abys­te byli živi a veš­li do země, kte­rou vám dává Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců, a ob­sa­di­li ji.