Roháček5. Mojžišova32,8

5. Mojžišova 32:8

Deuteronomium

Keď delil Naj­vyšší národom dedičs­tvo, keď roz­deľoval synov Adamových, staväl hranice jed­not­livým ľud­stvám podľa počtu synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

7 Roz­pomeň sa na dni minulého veku! Porozumej­te rokom po­kolenia a po­kolenia! Opýtaj sa svoj­ho ot­ca, a oznámi ti, svojich star­cov, a po­vedia ti! 8 Keď delil Naj­vyšší národom dedičs­tvo, keď roz­deľoval synov Adamových, staväl hranice jed­not­livým ľud­stvám podľa počtu synov Iz­raelových. 9 Pre­tože podielom Hos­podinovým je jeho ľud, Jakob po­v­raz­com jeho dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď delil Naj­vyšší národom dedičs­tvo, keď roz­deľoval synov Adamových, staväl hranice jed­not­livým ľud­stvám podľa počtu synov Iz­raelových.

Evanjelický

8 Keď Naj­vyšší pri­deľoval dedičs­tvo národom, keď roz­deľoval synov ľud­ských, určoval hranice národom podľa počtu Iz­rael­cov.

Ekumenický

8 kedy Naj­vyšší určoval národom dedičs­tvo, kedy roz­deľoval ľud­ských synov, vy­značoval hranice národom a Iz­raelitom podľa ich počtu.

Bible21

8 Když Nej­vyšší usazoval národy, lidské syny když roz­místil na zemi, dle poč­tu synů Iz­rae­le­hranice ostatním li­dem vy­me­zil.