Roháček5. Mojžišova32,50

5. Mojžišova 32:50

Deuteronomium

A zo­mri na vr­chu, na ktorý ideš, a buď pri­pojený ku svoj­mu ľudu, tak ako zo­mrel Áron, tvoj brat, na vr­chu Hore a bol pri­pojený ku svoj­mu ľudu,


Verš v kontexte

49 Vy­j­di na ten­to vrch Abárim, na vrch Nébo, ktorý je v Moáb­skej zemi a ktorý je na­proti Jerichu, a vidz zem Kanaán, ktorú ja dám synom Iz­raelovým do državia. 50 A zo­mri na vr­chu, na ktorý ideš, a buď pri­pojený ku svoj­mu ľudu, tak ako zo­mrel Áron, tvoj brat, na vr­chu Hore a bol pri­pojený ku svoj­mu ľudu, 51 pre­tože ste sa pre­hrešili proti mne medzi syn­mi Iz­raelovými pri vodách sváru v Kádeši na púšti Tsin, pre­tože ste ma ne­pos­vätili medzi syn­mi Iz­raelovými.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

50 A zo­mri na vr­chu, na ktorý ideš, a buď pri­pojený ku svoj­mu ľudu, tak ako zo­mrel Áron, tvoj brat, na vr­chu Hore a bol pri­pojený ku svoj­mu ľudu,

Evanjelický

50 Na vr­chu, na ktorý vy­stúpiš, zo­mrieš a budeš pri­pojený k svoj­mu ľudu, ako zo­mrel tvoj brat Áron na vr­chu Hór a pri­pojený bol k svoj­mu ľudu,

Ekumenický

50 Na vr­chu, na ktorý vy­stúpiš, zo­mrieš a budeš pri­pojený k svojmu ľudu, ako zo­mrel tvoj brat Áron na vr­chu Hór a bol pri­pojený k svojmu ľudu,

Bible21

50 Na hoře, na niž vy­stoupíš, pak zemřeš a bu­deš připo­jen ke své­mu lidu stejně, jako zemřel tvůj bra­tr Áron na hoře Hór a byl připo­jen ke své­mu li­du.