Roháček5. Mojžišova32,49

5. Mojžišova 32:49

Deuteronomium

Vy­j­di na ten­to vrch Abárim, na vrch Nébo, ktorý je v Moáb­skej zemi a ktorý je na­proti Jerichu, a vidz zem Kanaán, ktorú ja dám synom Iz­raelovým do državia.


Verš v kontexte

48 A Hos­podin hovoril Mojžišovi toho is­tého dňa a riekol: 49 Vy­j­di na ten­to vrch Abárim, na vrch Nébo, ktorý je v Moáb­skej zemi a ktorý je na­proti Jerichu, a vidz zem Kanaán, ktorú ja dám synom Iz­raelovým do državia. 50 A zo­mri na vr­chu, na ktorý ideš, a buď pri­pojený ku svoj­mu ľudu, tak ako zo­mrel Áron, tvoj brat, na vr­chu Hore a bol pri­pojený ku svoj­mu ľudu,

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

49 Vy­j­di na ten­to vrch Abárim, na vrch Nébo, ktorý je v Moáb­skej zemi a ktorý je na­proti Jerichu, a vidz zem Kanaán, ktorú ja dám synom Iz­raelovým do državia.

Evanjelický

49 Vy­stúp na vrch Nebó v po­horí Abárím v Moáb­sku na­proti Jerichu a po­zri si Kanaán, ktorý dávam Iz­rael­com do vlast­níc­tva.

Ekumenický

49 Vy­stúp na vrch Nebó v pohorí Abárim v Moábsku na­proti Jerichu a po­zri na Kanaán, ktorý dávam Iz­raelitom do vlast­níc­tva.

Bible21

49 „Vy­stup na toto po­hoří Aba­rim, na horu Ne­bó v moáb­ské zemi na­pro­ti Je­ri­chu, a po­hleď na kanaán­skou zem, kte­rou dám do vlastnictví synům Iz­rae­le.