Roháček5. Mojžišova3,23

5. Mojžišova 3:23

Deuteronomium

Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som:


Verš v kontexte

22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás. 23 Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som: 24 Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?!

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som:

Evanjelický

23 Vtedy som tak­to prosil Hos­podina:

Ekumenický

23 Úpen­livo som prosil Hos­podina o zmilovanie:

Bible21

23 Tenkrát jsem Hos­po­di­na úpěn­livě pro­sil: