Roháček5. Mojžišova3,13

5. Mojžišova 3:13

Deuteronomium

A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov.


Verš v kontexte

12 Toho času tedy zau­jali sme tú zem do dedičs­tva, a ob­lasť od Aro­era, ktoré leží pri po­toku Ar­none, a polo­vicu vr­chu Gileáda i jeho mes­tá som dal Rúbenov­com a Gádov­com. 13 A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov. 14 Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov.

Evanjelický

13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľov­stvo - dal som polo­vici kmeňa Menašše, celú ob­lasť Ar­góbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáov­cov.

Ekumenický

13 Druhú polo­vicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľov­stvo, som dal polo­vici kmeňa Menašše, celý kraj Ar­gób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov.

Bible21

13 Zby­tek Gi­leá­du s ce­lým Bášanem, to­tiž Ogo­vo králov­ství, jsem dal po­lovině kmene Mana­se­sova. (Ce­lé­mu kra­ji Argob s ce­lým Bášanem se říkávalo Země Refaj­ců.