Roháček5. Mojžišova26,19

5. Mojžišova 26:19

Deuteronomium

a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.


Verš v kontexte

17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas. 18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania, 19 a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

19 a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.

Evanjelický

19 aby ťa v chvále, cti a sláve po­výšil nad všet­ky národy, ktoré učinil, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

Ekumenický

19 On ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a oz­dobou, aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

Bible21

19 pak tě vy­výší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všech­ny náro­dy, které uči­nil, a tak bu­deš svatým li­dem Hos­po­di­na, svého Bo­ha, jak ti za­s­lí­bil.